Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Pályázati kiírás intézményvezetői munkakör betöltésére

Zalabér Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalabéri Szent Rita Idősek Otthona

osztott munkakörű intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, (5 év) 2013. március 1-től 2018. február 28 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8798. Zalabér, Templom tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése, irányítása, napi 6 órában intézményvezetői, napi 2 órában a mentálhigiénés feladatok ellátása. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, 1/2000. (I. 7.) SZCSM.rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség,

§ Felsőfokú szakmai képesítést igénylő szociális vagy egészségügyi ellátás területén legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ büntetlen előélet, cselekvőképesség, szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó a kinevezést követő 2 éven belül köteles szociális szakvizsgát tenni, magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ - szociális szakvizsga - szociális szakellátás területén szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ - a pályázó részére előírt szakmai, vezetői gyakorlat meglétét igazoló részletes szakmai önéletrajzot - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot - a képesítést igazoló okiratok másolatát - a szociális szakvizsgát igazoló okirat másolatát, vagy nyilatkozatot, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli mentesség igazolását - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

§ - pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsuppán József polgármester nyújt, a 83/376-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Zalabér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8798. Zalabér, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2013. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§ Személyesen: Zsuppán József polgármester, Zala megye, 8798. Zalabér, Rákóczi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület döntése előtt a pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott szakértelemmel rendelkező bizottság véleményezi. A kinevezésről Zalabér Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Szociális Közlöny - 2013. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan időre szóló, az intézménynél újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalaber.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. 01. 18.