Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Tájékoztató hulladékszállítási szolgáltatásról

Tisztelt Lakosság!

Mivel a hulladékszállítás éves díjának és gyakoriságának emelkedése miatt többen is panasszal fordultak hozzám, így szükségesnek látom, hogy ez ügyben ismételten tájékoztassam Önöket.


Mind a 2012. évi közmeghallgatáson elhangzott, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladéktörvény 2013. január 1-én hatályba lépett. Ez sok-sok változást hozott, amelyből kiemelnék néhányat:

• az Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgáltatási díj megállapítási jogköre megszűnt.
• 2013. évben a környezetvédelemért felelős miniszter fogja a díjakat rendeletben megállapítani: 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjban maximálja.
• A közszolgáltatók a MEH-nek felügyeleti díjat fizetnek: (LSZ*100 Ft)
• A közszolgáltatásból eredő díjhátralékok behajtását a NAV végzi.
• 2013. január 1.-től bevezetik a lerakási járulékot, : 2013. évben 3000 Ft/tonna, azonban 2014. január 1.-től már 6000 Ft/tonna lesz!
• 2013. január 1.-től csak olyan szervezet lehet közszolgáltató, ahol az állam, vagy települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányad alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik.
• 2014. január 1.-től a közszolgáltatóknak nonprofit gazdasági társaságoknak kell lenniük.
• 2015. január 1.-től az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezéséről.

A másik jelentős változást a 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 5. §. (2) pontja írja le, mégpedig: „ A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani."

Önkormányzatunk ezen magasabb rendű jogszabályok, valamint helyi sajátosságok figyelembevételével módosította a többször módosított 13/2002 (XII. 20.) számú rendeletét, amelynek fő pontjai:

• A település közigazgatási területén a szolgáltatást a ZALAISPA Zrt. végzi.
• A hulladék ürítésének gyakorisága hetente egy alkalommal történik.
• 20 % kedvezményre jogosultak az egyszemélyes nyugdíjas háztartásban élő személy.
• A rendelet közszolgáltatási díjat nem határoz meg.

Az akkori tájékoztatóban jeleztük, hogy drasztikus díjemelésnek nézünk elébe, amivel bár nem értünk egyet, de tenni ellene nem tudtunk.

Többen jelezték, hogy mind a heti szállítást, mind a kötelező igénybevételt jogtalannak tartják. Ez ügyben röviden tájékoztatjuk Önöket az Alkotmánybíróság ez ügyben hozott döntéseiről, illetve az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának vizsgálatáról:

Az Alkotmánybíróság több hasonló ügyben hozott határozatában is kifejtette, hogy a települési szilárd és folyékony hulladék elszállítása és ártalmatlanítása közüzemi szerződés keretében megvalósuló közszolgáltatás, melynek igénybevétele az ellátott területen az önkormányzati rendeletben meghatározott módon az ingatlan tulajdonosa, használója részére kötelező. [52/1998. (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 483, 487.]

A közszolgáltatási szerződés megkötése kötelező, a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 205. §]; a szerződési akaratot ráutaló magatartással is kifejezésre lehet juttatni [Ptk. 216. § (1) bek.]. A szemétszállítási jogviszonyban a közszolgáltatónak kötelessége a szerződés írásba foglalását minden lehetséges módon megkísérelni, de az ingatlantulajdonos nem tagadhatja meg a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit, legfőképpen a közszolgáltatási díj megfizetését, ha részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll [Kr. 6. § (2) bek.]. Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási szerződés alanyává nem a szerződés írásba foglalásával, még kevésbé azáltal válik, hogy a közszolgáltató a hulladék elszállítását részére felajánlja vagy arra rendelkezésre áll; hanem azáltal lesz a hulladék kezelésére vonatkozó jogviszony alanya, hogy az adott településen ingatlan tulajdont szerez.

723/B/2002. AB határozat
E határozataiban hangsúlyozta az Alkotmánybíróság: nem életszerű az, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen nem bocsát ki hulladékot. Az egyedi mérések alapján történő szemétszállítás technikailag még nem megoldható, vagy azt csak magas költségráfordítással lehetne biztosítani, ezért egy kisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása, és annak alapján a közszolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő. Még akkor sem, ha a tulajdonos a rendelkezésre álló edény űrtartalmát nem teljes mértékig használja ki, míg mások azt teljes mértékig megtöltik. Az esetenként előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátása miatt, vagy „üres" gyűjtőedény alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után, mivel a szolgáltató ilyen esetekben is megjelenik, és költségei merülnek fel. [506/B/2001. AB határozat, ABH 2002, 1541, 1545.; 992/H/2001. AB határozat, ABH 2002, 1563, 1567.; 254/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1659, 1663.; 1213/B/2004. AB határozat, ABK 2005, december, 822, 826.]

Azonos megállapításra jutott az Alkotmánybíróság a 60/2006. (XI. 9.) AB határozatában.

A szerződött űrtartalmú szeméttároló edénynek a gyűjtési gyakoriságon alapuló szolgáltatási díja okkal vélelmezhetően a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tényleges egyenértékűségének érvényesüléséhez vezet. A legkisebb űrméret kötelező meghatározása ingatlanonként környezetvédelmi és közegészségügyi érdekekre tekintettel is szükséges előírás, amely a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének követelményét nem sérti. (506/B/2001. AB határozat, ABH 2002, 1541, 1545.; 992/H/2001. AB határozat, ABH 2002, 1563, 1567.; 90/B/2002. AB határozat, ABH 2003, 1692, 1695.; 1213/B/2004. AB határozat, ABH 2005, 1525, 1532

Az Alkotmánybíróság a 63/1997. AB. határozatában úgy foglalt állást, hogy közigazgatás ellenes az a magatartás, ha a kötelezően előírt közszolgáltatást valaki nem veszi igénybe

Az országgyűlés Biztos jelentésében leírta:

A jogszabályok szerint a díjfizetési kötelezettség alól nem mentesülhet az, aki – bár az ingatlanát használja – a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe. A jogalkotónak ezzel egyértelműen az volt a célja, hogy azokon a településeken, ahol biztosított a hulladék elszállítása, a tulajdonosok ezzel a szolgáltatással környezetvédelmi és egészségvédelmi okból is éljenek és kötelezően fizessék annak díját.

A szemétszállítási közszolgáltatás igénybevételéhez közérdek fűződik, hiszen közegészségügyi, járványügyi veszélyek megelőzése és a településtisztaság biztosítása az egész lakóközösség védendő, fontos érdeke.

Zalabér községben 2013-ban a hulladékszállítási közszolgáltatási díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés

2012
nettó Ft.

2013
nettó Ft.

Éves összes 2012.
Bruttó Ft.

Éves Összeg 2013.
Bruttó Ft.

Egységárak változása

Éves díjfizetés változása

120 l

                  424   

                  402   

            14 000   

 26 548   

-5%

90%

kedvezményes egyszemélyes nyugdíjas háztartás

                  271    

                  322   

               8 948   

21 265   

19%

138%

zsák 120 l

                  397   

                  350   

 -

 -

-12%

-

lomtalanítás

                     -     

-

 -

 -

-

-

közületi konténer

               2 885   

               4 500   

 -

 -

56%

-

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti döntésekre is tekintettel függetlenül attól, hogy valaki nem teszi ki a kukáját, a szolgáltató a díjat le fogja számlázni, s be nem fizetés esetén pedig kezdeményezi annak adók módjára történő végrehajtását.

Képviselő-testületünk több alkalommal járta körbe a hulladékszállítással kapcsolatos lehetőségeket. Azonban mint a fentiekből is látszik, a magasabb rendű jogszabályok olyan keretek közé szorították az (ön)rendelkezés szabadságát, amely csak törvénymódosításokkal orvosolható. Sajnos csak bízni tudunk abban, hogy ez rövidesen megtörténik.

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szívesen állok rendelkezésükre.

 

Zalabér, 2013. március 25.

Zsuppán József
polgármester