Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Óvodavezetői pályázat

Zalabér Község Önkormányzata

                       a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

Zalabéri Kastélykert Óvoda, Zala megye, 8798, Zalabér, Hunyadi u. 2.

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.augusztus 16- 2018. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8798 Zalabér, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, a takarékosság biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség; magyar állampolgárság; 18. életév betöltése; Cselekvőképesség; Büntetlen előélet; pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 5 év feletti óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         személyi azonosságot igazoló érvényes személyi okmány másolata

§         pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges legmagasabb felsőfokú iskolai végzettség

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget tanúsító okirat másolata

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul./nem járul hozzá.

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben összeférhetetlenségi, vagy kizáró ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsuppán József nyújt, a 06 83 376-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zalabér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8798 Zalabér, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 586/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. [MB1] 

§         Személyesen: Zsuppán József, Zala megye, 8798 Zalabér, Rákóczi utca 2. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Zalabér község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalaber.hu honlapon szerezhet.

 


 [MB1]

 [MB2]