Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Óvodai beiratkozás 2014. április 28-29-30.

 

KÖZLEMÉNY

 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL

 

 


 

Zalabér és Zalavég községek Intézményfenntartó Társulása a Zalabéri Kastélykert Óvoda közös fenntartására, működtetésére

8798, Zalabér, Rákóczi u. 2.

 

 

HIV/594-10/2014.       

KÖZLEMÉNY

az óvodai beiratkozás időpontjáról

Tisztelt Szülő!

Ezúton tájékoztatom, hogy Zalabér és Zalavég Községek Intézményfenntartó Társulása a Zalabéri Kastélykert Óvoda közös fenntartására, működtetésére létrejött Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 3/2014. (III.26.) számú határozata alapján a Zalabéri Kastélykert Óvoda (8798, Zalabér, Hunyadi u. 2.) köznevelési intézményben a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan a leendő óvodások beiratkozásának időpontja:

2014. április 28-29-30. (hétfő-kedd-szerda)

Az óvodában ezeken a napokon 8,00-16,00 óra között fogadják a Tisztelt Szülőket. Az óvodai felvétel, átvétel az óvodában való jelentkezés alapján történik.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott óvodában lehet. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A Zalabéri Kastélykert Óvoda felvételi körzete Zalabér és Zalavég községek közigazgatási területére terjed ki.

 

Az óvodába jelentkezhet minden olyan gyermek, aki 2014. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon gyermekek, akik 2014. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben, és felvételükről a 2014/2015. nevelési évben a folyamatos felvételre vonatkozó, jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

 

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

 

A gyermek óvodai beiratkozásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 

Az óvodai beiratkozás kor be kell mutatni:

  •      gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  •      a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  •           a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a Szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvoda és annak elérhetősége:

 

A Zalabéri Kastélykert Óvoda  (8798, Zalabér, Hunyadi u. 2) felvételt biztosít az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek számára is. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez az illetékes szakértői bizottság javaslata szükséges.

 

Óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja; a jogorvoslati eljárás:

 

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - a beíratásra kiírt utolsó napot követő 21 napon belül - írásban értesíti a szülőt. A döntéssel szemben fellebbezni a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül lehet. A fellebbezést a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

 

 

Zalabér, 2014. március 27.

                                               Tisztelettel:

                                                                                              Zsuppán József

                                                                                                      elnök