Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Óvodavezetői pályázat

Zalabér Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalabéri Kastélykert Óvoda 

 

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 01. napjától 2023. augusztus 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8798 Zalabér, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása, munkáltatói jogok gyakorlása a z intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógóus,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         magyar állampolgárság

         büntetlen előélet

         18. életév betöltése

         cselekvőképesség

         főiskolai óvodapedagógusi szakképzettség

         lagalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz

         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

         személyi azonosságot igazoló érvényes okmány másolata

         óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget tanúsító okirat másolata

         szakmai gyakorlatot, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum másolata

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat dokumentációt az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyertes pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatának zárt ülésen való tárgyalását kéri-e?

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsuppán József nyújt, a 06 83 376-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Zalabér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8798 Zalabér, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZGR/2309-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

         Személyesen: Zsuppán József, Zala megye, 8798 Zalabér, Rákóczi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a kijelölt bizottsági meghallgatást követően Zalabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, amennyiben az a beadási határidő nap

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.