Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalabér Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a helyi szociális szolgáltatásokról, valamint a gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2020. (VIII.10.) számú rendelete értelmében idén is lehetőség van szociális tűzifa támogatás igénylésére.Az önkormányzat polgármestere átruházott hatáskörében eljárva szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságot állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, (71.250.- Ft) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 350 %-át (99.750.- Ft) és az Szt. szerinti vagyona nincs. A szociális célú tüzelőanyag biztosítására vonatkozó kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kella) a rendelet melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a mellékletét képező jövedelemigazolásokat,b) a rendelet melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. A szociális célú tüzelőanyag biztosítására vonatkozó kérelem elbírálásánál előnyt élvez, aki a) aktív korúak ellátására,b) időskorúak járadékára,c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,d) tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra jogosult, továbbá) az a család, amely a jogszabályban meghatározott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. A kérelmeket 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani, a Zalabér Község Önkormányzatához. A határidő elmulasztása jogvesztő.Kérem, bővebb információért és a kitöltendő dokumentumokért forduljon az Önkormányzathoz ügyfél fogadási időben.Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a hivatal látogatása csak maszk használatával lehetséges!Zalabér, 2020. október 15. Zalabér Község Önkormányzata

Skip to content