Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Önkormányzati bérlakás pályázat

Pályázati felhívás

az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Rákóczi utca 2. alatt található ingatlan szabadpiaci feltételekkel történő bérbeadással való hasznosítására

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zalabér Község Polgármestere (székhelye: 8798, Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) a lakások és helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 16/2001. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete, valamint Zalabér Község Önkormányzat Képviselő-testület által az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról hozott 31/2015. (IV. 29.) sz. határozata alapján nyilvános

 PÁLYÁZATOT HIRDET

az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő alábbi ingatlan szabadpiaci feltételekkel történő bérbeadással való hasznosítására:

$11.      A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Zalabér Község Polgármestere, 8798, Zalabér, Rákóczi u. 2.

 

 2.  Pályázat célja:

       Zalabér Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakás bérbeadás útján történő hasznosítása.

 

$13.      A pályázat fajtája: nyilvános

$14.      Ajánlattételre jogosultak: természetes személyek

 

$15.      Pályáztatásra kerülő lakás adatai:

$15.1.Ingatlan címe: Zalabér, Rákóczi u. 2.

$15.2. Helyrajzi száma: Zalabér 247.hrsz.

$15.3.Ingatlan területe: a lakóingatlan alapterülete: 56 m2

$15.4.Az ingatlanban található szobák száma: 2

$15.5.                      Az ingatlan egyéb – szobák kivételével – helyiségei: 1 fürdőszoba, 1 konyha,

                 1 tároló, 1 közlekedő, 1 mellékhelyiség, valamint az épülethez tartozó udvar.

$15.6.Megnevezése: önkormányzat épületében lévő lakás

$15.7.Lakás komfortfokozata: félkomfortos

 

 1. A vagyontárgy hasznosításának célja, tájékoztatás a kötött célú hasznosítástól való eltérés jogkövetkezményeire:

Zalabér Község Önkormányzata a fent nevezett lakást bérbeadással kívánja hasznosítani. A pályáztatásra kerülő lakást a pályázat nyertese albérletbe nem adhatja. A pályáztatásra kerülő lakás albérletbe adásának jogkövetkezménye a bérleti szerződés rendkívüli felmondása.

A lakásba a bérlő az Önkormányzat írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. A bérlő a lakásba a fentieken kívül más személyt kizárólag az Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

 

 1. A pályázat benyújtásának helye:

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Zalabéri Kirendeltsége (8798, Zalabér, Rákóczi F. u. 2.)

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 21. (csütörtök) 1200 óra

 

 1. A pályázat benyújtásának módja:

 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatok zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:

 

„AJÁNLAT A ZALABÉR RÁKÓCZI U. 2. ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRLETÉRE

 

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

 

 1. A bérleti idő:

 

A bérlet 2 éves időtartamra szól, bármelyik fél által 90 napos rendes felmondási idővel megszüntethető. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant.

 

 1. A bérleti díj:

 

A lakóingatlan bérleti díja 9.856.- Ft/hó + rezsiköltség (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, kéményseprés, a szolgáltatóktól egyéni igénymegrendelés alapján: telefon, kábel tv, internet)

 1. Pályázati dokumentáció:

Pályázni természetes személyeknek a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, melynek átvételére 2015. május 7-től  2015. május 21-ig a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Zalabéri Kirendeltségén (8798, Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) munkanapokon hétfő-csütörtök 8,00-16,00, péntek 11,00 óráig van lehetőség.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapok, nyilatkozatok kitöltését, aláírását, a felsorolt mellékletek becsatolását, részvételi díj megfizetésének igazolását. A hiányosan beadott, kitöltött pályázat érvénytelen.

$113.  A pályázat érvénytelensége:

 

Érvénytelen a pályázat, ha

b) a pályázat nem felek meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek;

c) a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megtévesztette az önkormányzatot.

 

A pályázat benyújtása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

 1. Pályázati részvételi díj

A pályázat érdemi elbírálásának feltétele, hogy a pályázó a pályázatának benyújtásáig a bérleti díj 2 (kettő) havi összegét (19.712.-Ft) részvételi díjként az önkormányzat részére (csekken, vagy házipénztári befizetéssel) megfizette, s a befizetésről szóló bizonylatot pályázatához mellékelte. A nyertes pályázóval történt szerződéskötés keretében a részvételi díj – a 2 havi óvadék kivételével – a havi bérleti díj megfizetésébe beszámításra kerül. A nem nyertes pályázók részére a döntés napját követő 5 munkanapon belül a részvételi díj visszafizetésre kerül.

 

 

 

 

 1. Óvadék:

Az óvadék mértéke 2 havi bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 1. Pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2015. május 26.
 2. A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2015. május 31-ig

Ha a nyertes pályázó a szerződéskötés időpontjában, vagy attól számított 15 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, vagy a szerződéskötéskor a 2 (kettő) havi bérleti díjjal megegyező óvadék (19.712.-Ft) teljes összegét és az ajánlatában szereplő hónapokra előre a bérleti díj egyösszegű megfizetését nem teljesíti, a második helyezettként kihirdetett pályázó nyeri el az ingatlan bérleti jogát. A sorrendben következő ajánlattevőkre szintén e feltételek vonatkoznak.

 1. Pályázati felhívás közzététele: hirdetőtáblákon, www.zalaber.hu honlapon.
 2. Egyéb feltételek:

A pályázat kiírója fenntartja jogot arra, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőig visszavonja, illetve szükség esetén hiánypótlási eljárást folytasson le, vagy pályázati tárgyalást rendeljen el.

A pályázat kiírója a pályázat eredményéről írásban értesíti az ajánlattevőket, mindamellett döntésével kapcsolatban egyik félnek sem köteles tájékoztatást adni.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig módosítsa. Amennyiben a kiíró a pályázati kiírást módosítja és a módosítás dátumától a pályázatok beadásának határidejéig kevesebb, mint 10 nap van hátra, úgy a pályázatok benyújtásának határidejét akként hosszabbítja, hogy a pályázatok benyújtására még legalább 10 nap álljon rendelkezésre.

A pályázat kiírója rögzíti, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi költség, a pályázat végeredményétől függetlenül, a pályázót terheli.

A pályázat kiírója a pályázat eredménye tárgyában nem biztosít jogorvoslati lehetőséget.

A pályázó a pályázatának benyújtásával hozzájárul adatainak a pályázat kiírója és annak megbízásából a pályázat lebonyolításában részt vevő személyek általi kezeléséhez.

 

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Zalabéri Kirendeltségén, a 06/83-376-001-es telefonszámon, illetve a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen is kérhető.

 

Zalabér, 2015. május 6.

 

Zsuppán József s.k.

                                                                                             Zalabér Község polgármestere

 

Letölthető anyagok:

- lakásbérleti szerződéstervezet

- pályázati dokumentáció